اسید اویل اسکرابر (Scrubber Oil Acid)

اسید اویل اسکرابر یک نوع از اسیدهای چرب است که شامل ترکیبات اسید چرب آزاد، هیدروکربورها و صمغ­ بوده که در صنعت روغن خوراکی نیز مطرح است. این ترکیب در صنایع غذایی و کشاورزی و … کاربرد دارد.

اسید اویل اسکرابر یک نوع از اسیدهای چرب است که شامل ترکیبات اسید چرب آزاد، هیدروکربورها و صمغ­ بوده که در صنعت روغن خوراکی نیز مطرح است. این ترکیب در صنایع غذایی و کشاورزی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی