ال ترئونین (L- Threonine)

ال ترئونین یکی از اسید آمینه ها دارای خاصیت پروتئینی در گروه الکلهاست. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و دامی دارد.

ال ترئونین یکی از اسید آمینه ها دارای خاصیت پروتئینی در گروه الکلهاست. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و دامی دارد.

محصولات پیشنهادی