ال متیونین (L-Methionine)

ال متیونین یکی از مهمترین اسید آمینه های لازم در بدن انسان و حیوان است که نقشی مهم در تبدیل مواد غذایی به پروتئین و همچنین در تشکیل آنتی اکسیدان دارد. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و دامی دارد.

ال متیونین یکی از مهمترین اسید آمینه های لازم در بدن انسان و حیوان است که نقشی مهم در تبدیل مواد غذایی به پروتئین و همچنین در تشکیل آنتی اکسیدان دارد. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و دامی دارد.

محصولات پیشنهادی