تتراهیدروفوران (Tetrahydrofuran)

تتراهیدروفوران (THF) یک ترکیب آلی هتروسیکل حلال و اشتعال زاست که شکل ظاهری آن در حالت عادی بصورت مایعی بی رنگ، شفاف و قابل اشتعال است و در دسته اترهای حلقوی قرار دارد. این ماده یک حلال قطبی است که کاربردهای فراوانی بعنوان یک حلال صنعتی دارد. همچنین در صنایع پلاستیک سازی و داروسازی و … نیز مصرف می گردد.

تتراهیدروفوران (THF) یک ترکیب آلی هتروسیکل حلال و اشتعال زاست که شکل ظاهری آن در حالت عادی بصورت مایعی بی رنگ، شفاف و قابل اشتعال است و در دسته اترهای حلقوی قرار دارد. این ماده یک حلال قطبی است که کاربردهای فراوانی بعنوان یک حلال صنعتی دارد. همچنین در صنایع پلاستیک سازی و داروسازی و … نیز مصرف می گردد.

محصولات پیشنهادی