دی کلرومتان (Dichloromethane)

دی کلرومتان (متیلن کلراید یا DMC) نوعی ترکیب ارگانوکلراید است که هم بصورت طبیعی و هم بصورت آزمایشگاهی تولید میگردد. این ماده که بصورت مایعی بی رنگ و حلال می باشد، مصارف فراوانی در صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، داروسازی، الکترونیک، کشاورزی، رنگ و … دارد.

دی کلرومتان (متیلن کلراید یا DMC) نوعی ترکیب ارگانوکلراید است که هم بصورت طبیعی و هم بصورت آزمایشگاهی تولید میگردد. این ماده که بصورت مایعی بی رنگ و حلال می باشد، مصارف فراوانی در صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، داروسازی، الکترونیک، کشاورزی، رنگ و … دارد.

محصولات پیشنهادی