رزین آلکید متوسط (Medium Oil Alkyd Resin)

رزین آلکیدی از خانواده رزین های پلی استر می باشد. آلکیدها از واکنش یک روغن (اسید چرب) و یک پلی ال (الکل چند عاملی) و یک انیدرید (اسید چند عاملی) تشکیل می شوند. درصد روغن موجود در آلکید رزین ها که طول روغن نامیده میشود، خاصیت و دسته بندی این ماده (طول روغن بلند، متوسط و کوتاه) را تعیین می کند. رزین آلکید با طول روغن متوسط، از پر کاربردترین آلکیدها بوده و دارای کاربردها فراوانی در صنایع از جمله صنعت رنگ (رنگهای اسپری صنعتی، رنگهای تعمیراتی، پرایمرهای ضد خوردگی، رنگهای دیواری و …) دارد.

رزین آلکیدی از خانواده رزین های پلی استر می باشد. آلکیدها از واکنش یک روغن (اسید چرب) و یک پلی ال (الکل چند عاملی) و یک انیدرید (اسید چند عاملی) تشکیل می شوند. درصد روغن موجود در آلکید رزین ها که طول روغن نامیده میشود، خاصیت و دسته بندی این ماده (طول روغن بلند، متوسط و کوتاه) را تعیین می کند. رزین آلکید با طول روغن متوسط، از پر کاربردترین آلکیدها بوده و دارای کاربردها فراوانی در صنایع از جمله صنعت رنگ (رنگهای اسپری صنعتی، رنگهای تعمیراتی، پرایمرهای ضد خوردگی، رنگهای دیواری و …) دارد.

محصولات پیشنهادی