ستو استئاریل الکل 30-70( Cetostearyl alcohol 30-70)

ستو استئاریل الکل (الکل سیتاریل یا الکل استیل استئاریل) مخلوطی از الکل های چرب است که بیشتر از الکل های ستیل و استئاریل تشکیل شده است. شکل ظاهری این ماده بصورت مومی است و طور طبیعی از روغن پالم یا روغن نارگیل گرفته می شود اما می تواند در آزمایشگاه نیز سنتز شود. نسبت 30-70 نشان می‌دهد که ترکیب دارای 70 درصد استوآریل (ستئاریل) الکل و 30 درصد استئاریل (استیل) الکل است. این ترکیب کاربرد های مختلف در صنایع نساجی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، کشاورزی و … دارد.

ستو استئاریل الکل (الکل سیتاریل یا الکل استیل استئاریل) مخلوطی از الکل های چرب است که بیشتر از الکل های ستیل و استئاریل تشکیل شده است. شکل ظاهری این ماده بصورت مومی است و طور طبیعی از روغن پالم یا روغن نارگیل گرفته می شود اما می تواند در آزمایشگاه نیز سنتز شود. نسبت 30-70 نشان می‌دهد که ترکیب دارای 70 درصد استوآریل (ستئاریل) الکل و 30 درصد استئاریل (استیل) الکل است. این ترکیب کاربرد های مختلف در صنایع نساجی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، کشاورزی و … دارد.

محصولات پیشنهادی