ستو استئاریل الکل 50-50( Cetostearyl alcohol 50-50)

ستو استئاریل الکل (الکل سیتاریل یا الکل استیل استئاریل) مخلوطی از الکل های چرب است که بیشتر از الکل های ستیل و استئاریل تشکیل شده است. شکل ظاهری این ماده بصورت مومی است و طور طبیعی از روغن پالم یا روغن نارگیل گرفته می شود اما می تواند در آزمایشگاه نیز سنتز شود. نسبت 50-50 نشان می‌دهد که ترکیب دارای 50 درصد استوآریل (ستئاریل) الکل و 50 درصد استئاریل (استیل) الکل است. این ترکیب کاربرد های مختلف در صنایع نساجی، دارویی، ؤایی و بهداشتی، شیمیایی، کشاورزی و … دارد.

ستو استئاریل الکل (الکل سیتاریل یا الکل استیل استئاریل) مخلوطی از الکل های چرب است که بیشتر از الکل های ستیل و استئاریل تشکیل شده است. شکل ظاهری این ماده بصورت مومی است و طور طبیعی از روغن پالم یا روغن نارگیل گرفته می شود اما می تواند در آزمایشگاه نیز سنتز شود. نسبت 50-50 نشان می‌دهد که ترکیب دارای 50 درصد استوآریل (ستئاریل) الکل و 50 درصد استئاریل (استیل) الکل است. این ترکیب کاربرد های مختلف در صنایع نساجی، دارویی، ؤایی و بهداشتی، شیمیایی، کشاورزی و … دارد.

محصولات پیشنهادی