سویامید (Soyamide)

سویامید یا دی اتانول آمید (DEA) یک اسید چرب بوده و از انواع آمید‌هایی است که از اسید‌های دی اتانول آمین و کربوکسیلیک (به طور معمول از اسید‌های چرب) تشکیل می‌شوند. شکل ظاهری این ماده بصورت مایع زرد رنگ چسبناک می باشد و در صنایعی از جمله آرایشی و بهداشتی، بسته بندی، غذایی، فلز سازی، شوینده ها و … کاربرد دارد.

سویامید یا دی اتانول آمید (DEA) یک اسید چرب بوده و از انواع آمید‌هایی است که از اسید‌های دی اتانول آمین و کربوکسیلیک (به طور معمول از اسید‌های چرب) تشکیل می‌شوند. شکل ظاهری این ماده بصورت مایع زرد رنگ چسبناک می باشد و در صنایعی از جمله آرایشی و بهداشتی، بسته بندی، غذایی، فلز سازی، شوینده ها و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی