صابون مول 6(NPE 6)

صابون مول 6 یا نونیل فنول اتوکسیلات 6 (Nonylphenol Ethoxylate) یک سورفکتانت غیریونی است که نتیجه اضافه شدن اتیلن اتوکساید به نونیل فنل می باشد و عددی که در انتهای مول نوشته می شود اشاره به تعداد مولکول های اکسید اتیلن دارد. این ماده به شکل مایعی بی رنگ یا کدر و محلول در آب یا جامدات سفید رنگ می باشد که به علت غلظت زیاد و خاصیت پاک کنندگی بالا، در تولید انواع شوینده ها کاربرد فراوان داشته و در سایر صنایع نیز از جمله صنایع کشاورزی، رنگ سازی، شیمایی، نساجی، فلز سازی و … مصرف دارد.

صابون مول 6 یا نونیل فنول اتوکسیلات 6 (Nonylphenol Ethoxylate) یک سورفکتانت غیریونی است که نتیجه اضافه شدن اتیلن اتوکساید به نونیل فنل می باشد و عددی که در انتهای مول نوشته می شود اشاره به تعداد مولکول های اکسید اتیلن دارد. این ماده به شکل مایعی بی رنگ یا کدر و محلول در آب یا جامدات سفید رنگ می باشد که به علت غلظت زیاد و خاصیت پاک کنندگی بالا، در تولید انواع شوینده ها کاربرد فراوان داشته و در سایر صنایع نیز از جمله صنایع کشاورزی، رنگ سازی، شیمایی، نساجی، فلز سازی و … مصرف دارد.

محصولات پیشنهادی