لورامید (Lauramide)

لورامید یا کوکونات لورامید (Cocamide DEA) یک سورفکتانت غیر یونی است که از از واکنش دی اتانول آمین با مخلوطی از اسیدهای چرب بدست آمده از روغن نارگیل تولید می شود .این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، نساجی، رنگ سازی، داروسازی، کشاورزی و … مصرف دارد.

لورامید یا کوکونات لورامید (Cocamide DEA) یک سورفکتانت غیر یونی است که از از واکنش دی اتانول آمین با مخلوطی از اسیدهای چرب بدست آمده از روغن نارگیل تولید می شود .این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، نساجی، رنگ سازی، داروسازی، کشاورزی و … مصرف دارد.

محصولات پیشنهادی