منو سدیم گلوتومات (Monosodium Glutamate)

منو سدیم گلوتومات (MSG) یکی از اسیدهای آمینه فراوان در طبیعت است که بصورت پودر کریستالی سفید رنگ شبیه نمک یا شکر بوده و از آمینو اسید گلوتامات یا اسید گلوتامیک گرفته شده است و بدن نیز می تواند آن را تولید کند. این ترکیب بعنوان یک افزودنی غذایی جهت طعم و مزه بکار می رود که باید در میزان مجاز مصرف شود، در نتیجه در صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارد.

منو سدیم گلوتومات (MSG) یکی از اسیدهای آمینه فراوان در طبیعت است که بصورت پودر کریستالی سفید رنگ شبیه نمک یا شکر بوده و از آمینو اسید گلوتامات یا اسید گلوتامیک گرفته شده است و بدن نیز می تواند آن را تولید کند. این ترکیب بعنوان یک افزودنی غذایی جهت طعم و مزه بکار می رود که باید در میزان مجاز مصرف شود، در نتیجه در صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارد.

محصولات پیشنهادی