منیزیم کلراید (Magnesium Chloride)

منیزیم کلراید پودر سفید رنگی است که از واکنش منیزیم هیدروکسید با اسید کلریدریک و همچنین از یک واکنش مشابه از کربنات منیزیم تهیه می گردد. کلرید منیزیم پیش ماده اصلی منیزیم فلزی است. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی، غذایی، کشاورزی، تصفیه آب، نساجی، کاغذسازی، راه سازی و … دارد.

منیزیم کلراید پودر سفید رنگی است که از واکنش منیزیم هیدروکسید با اسید کلریدریک و همچنین از یک واکنش مشابه از کربنات منیزیم تهیه می گردد. کلرید منیزیم پیش ماده اصلی منیزیم فلزی است. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی، غذایی، کشاورزی، تصفیه آب، نساجی، کاغذسازی، راه سازی و … دارد.

محصولات پیشنهادی