نونیل فنول (Nonylphenol)

نونیل فنول ها خانواده ای از ترکیبات آلی نزدیک بهم با شکل ظاهری بلورهای سفیدشکل هستند که از فنول متصل به یک دنباله ۹ کربنه تشکیل شده و می توانند ساختار های بیشماری داشته باشند. این ترکیب در صنایع کشاورزی، شوینده، رنگ، آفت کش، آرایشی و بهداشتی، پلاستیک و … مورد استفاده قرار می گیرد.

نونیل فنول ها خانواده ای از ترکیبات آلی نزدیک بهم با شکل ظاهری بلورهای سفیدشکل هستند که از فنول متصل به یک دنباله ۹ کربنه تشکیل شده و می توانند ساختار های بیشماری داشته باشند. این ترکیب در صنایع کشاورزی، شوینده، رنگ، آفت کش، آرایشی و بهداشتی، پلاستیک و … مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات پیشنهادی