کولین کلراید (Choline Chloride)

کولین کلراید یک ترکیب آلی و از خانواده ویتامین های گروه B می باشد که از یک نمک آمونیوم چهارتایی و یک الکل تشکیل شده است. این ماده هم بطور طبیعی وجود داشته و هم بصورت صنعتی از طریق واکنش شیمیایی اسید هیدروکلریک با اکسید اتیلن و تری متیل آمین به دست می آید. این ماده نه تنها بعنوان یک مکمل مهم در جیره غذایی طیور و دامها و سایر حیوانات در صنایع دامی و کشاورزی و دامپزشکی مطرح است، بلکه در صنایع دارویی و پزشکی و … نیز کاربرد دارد.

کولین کلراید یک ترکیب آلی و از خانواده ویتامین های گروه B می باشد که از یک نمک آمونیوم چهارتایی و یک الکل تشکیل شده است. این ماده هم بطور طبیعی وجود داشته و هم بصورت صنعتی از طریق واکنش شیمیایی اسید هیدروکلریک با اکسید اتیلن و تری متیل آمین به دست می آید. این ماده نه تنها بعنوان یک مکمل مهم در جیره غذایی طیور و دامها و سایر حیوانات در صنایع دامی و کشاورزی و دامپزشکی مطرح است، بلکه در صنایع دارویی و پزشکی و … نیز کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی